Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VACCOM-VAKANTIEACCOMMODATIES

1. Door aanmelding verklaart de verhuurder zich nadrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden van www.vaccom.eu en Q-Business, de exploitant van vaccom.eu. Gebruikmaking van de diensten op www.vaccom.eu houdt automatisch aanvaarding van onze algemene voorwaarden in.

2. Q-Business/Vaccom.eu heeft het recht om naar eigen redelijk inzicht de door de verhuurder geplaatste teksten, afbeeldingen en andere gegevens geheel of gedeeltelijk voor plaatsing aan te passen of te weigeren. 


3. De verhuurder is verantwoordelijk voor de inhoud van uw persoonlijke pagina, wij verwachten ook dat deze up to date wordt gehouden door de verhuurder. Vaccoml.eu is altijd gerechtigd om informatie te verwijderen die niet relevant en passend is op de site.

4. Voor de inhoud van de plaatsing door verhuurder is Q-Business/Vaccom.eu nimmer aansprakelijk t.o.v. derden en verhuurder vrijwaart Q-Business/Vaccom.eu daarvoor. De verhuurder is geheel aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van alle verstrekte teksten, afbeeldingen en andere gegevens met betrekking tot de plaatsing van zijn accommodatie op deze site. Indien door toedoen van verhuurder de basisgegevens om de accommodatie te presenteren ontbreken (bijv. geen foto's meer, geen/onrealistische prijzen etc.), heeft Q-Business/Vaccom.eu het recht de accommodatie tijdelijk niet meer te presenteren, totdat het ontbrekende correct is ingegeven door verhuurder.

5. Door vaccom.eu wordt informatie aangeboden over de accommodatie(s)van de verhuurder/verkoper. Q-Business/Vaccom.eu regelt geen boekingen, maar alleen de link tussen huurder en verhuurder. De boeking wordt gedaan tussen huurder en verhuurder zelf, of de desbetreffende boekingssite.

6. Opzeggen
Opzeggen is niet noodzakelijk. Verhuur kan de advertentie zelf van de site verwijderen. Eventueel betaalde advertentiekosten worden niet gecrediteerd.

7. Aansprakelijkheid
Q-Business/Vaccom.eu aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken in de uitvoering van de advertentieplaatsing veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van verhuurder of van derden waarvoor deze verantwoordelijk is.

Q-Business/Vaccom.eu is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of omzetderving van verhuurder. Q-Business/Vaccom.eu is jegens verhuurder niet aansprakelijk voor de inhoud van plaatsingen van andere verhuurders elders op de internetsite, welke afbreuk mocht doen aan het door verhuurder beoogde doel van zijn publicatie.

Wij besteden grote zorg aan de technische infrastructuur van deze website. Toch aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor mogelijk uitvallen van functies of het verlies van gegevens. Q-Business/Vaccom.eu is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienst verband houdende met oorzaken die buiten de invloedsfeer van Q-Business/Vaccom.eu zijn gelegen, zoals verbindingen, serverstoringen, apparatuur van de netwerkexploitant en/of apparatuur van de gebruiker.

Verhuurder vrijwaart Q-Business/Vaccom.eu voor aanspraken van huurders en andere raadplegers van de internetsite, in verband met de door verhuurder geplaatste informatie op de site.

8. Advertentiebeleid
Alleen advertenties met minimaal één foto mogen "actief " zijn.

Het is niet toegestaan van exact dezelfde accommodatie meer dan eenmaal een advertentie op te nemen in de database, het is wel toegestaan voor seperate onderdelen (type accommodatie)van een accommodatie een extra advertentie te plaatsen. Accommodaties die hieraan niet voldoen worden van de site verwijderd.

Heeft een adverteerder meerdere advertenties dan dient elke advertentie een andere foto te tonen in de lijstweergave.

Het is niet toegestaan in de tekstvelden externe links op te nemen.

Go to top
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Read more about our cookie terms.
Verwijderen